Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Konkurssi:

Konkurssia sääntelee suhteellisen uusi laki Konkurssilaki 20.2.2004/120.

Velkojaa koskee saatavien perinnässä lain 12 luvun 6-8 §:t jotka seuraavassa:

12 luku Konkurssisaatavat, valvonta ja saatavien selvittäminen

6 § Saatavan valvonta

Jako-osuutta saadakseen velkojan on valvottava konkurssisaatavansa kirjallisesti (valvontakirjelmä) ilmoittamalla se pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä, jollei saatavaa oteta huomioon ilman valvontaa.

Viimeistään valvontapäivänä tuomioistuimelle ilmoitettu saatava katsotaan valvotuksi määräajassa. Velkojan valvontapäivän jälkeen ilmoittama saatava voidaan ottaa huomioon vain jälkivalvonnasta säädetyin edellytyksin.

Konkurssivalvonnasta liikkeeseenlaskijan konkurssissa säädetään 17 §:ssä.

7 § Valvontakirjelmä

Valvontakirjelmässä on ilmoitettava:

1) saatavan pääoma, pääomalle kertynyt korko konkurssin alkamiseen asti, konkurssin alkamisen jälkeiseltä ajalta vaadittava korko sekä viivästyskorko ja muut viivästysseuraamukset tai, jos saatavan määrää tai enimmäismäärää ei voida ilmoittaa, syy siihen;

2) saatavan peruste riittävästi yksilöitynä;

3) koron peruste riittävästi yksilöitynä sekä aika, jolta korkoa vaaditaan;

4) vaaditaanko saatavalle etuoikeutta ja se, mihin vaatimus perustuu;

5) tiedot panttioikeuden perustamisesta ja sisällöstä, jos velkojalla on velallisen omaisuutta saatavansa panttina;

6) velkojan nimi ja yhteystiedot sekä henkilö tai yksikkö, jolle konkurssivalvontaa koskevat tiedustelut voidaan osoittaa.

Velkojan on täsmällisesti yksilöitävä pesänhoitajalle se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon velkoja vetoaa, ja se, mistä asiakirjat ovat saatavissa, jollei niitä toimiteta pesänhoitajalle.

8 § Saatavan huomioon ottaminen ilman valvontaa

Pesänhoitaja voi ottaa konkurssisaatavan jakoluetteloehdotuksessa huomioon ilman valvontaa, jos saatavan perusteesta ja määrästä ei ole epäselvyyttä. Pesänhoitajan on tällöin toimitettava velkojalle hyvissä ajoin ennen valvontapäivää ilmoitus siitä, minkä suuruisena saatava otetaan jakoluetteloehdotuksessa huomioon. Jos suurta määrää samaan tai samanlaiseen perusteeseen liittyviä saatavia voidaan pitää edellä sanotuin tavoin riidattomina, pesänhoitaja voi erillisen ilmoituksen sijasta tarkoitukseen soveltuvalla tavalla tiedottaa, että saatavien valvonta ei ole tarpeen.

Työsuhteesta johtuva saatava, jonka pesänhoitaja on merkinnyt palkkaturvalain (866/1998) 13 §:ssä tai merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 11 §:ssä tarkoitettuun luetteloon, on katsottava valvotuksi.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei estä velkojaa valvomasta saatavaansa.

Velkojan kertymät, jako-osuus:

Velkojille kertyy konkursseista yleensä vain murto-osa veloista. Jos velallisyhtiö on ollut osakeyhtiö tai vastaava, ei muita vastuullisia velasta ole, ellei velasta ole panttia tai takausta, tai sitten mahdollisen konkurssirikoksen myötä löydy vastuullisia toimielimiä tai näiden jäseniä. Vakuudesta ja takauksista on velkojan mahdollista hakea saatavaansa suoritusta. Takausvaatimus kuitenkin edellyttää konkurssivalvontaa.

Henkilöyhtiöissä (kommandiittyyhtiöt ja avoimet yhtiöt) ovat vastuulliset yhtiömiehet vastuussa saatavista konkurssin jälkeenkin.

Valvonta:

Konkurssiasiamies on julkaissut mallin konkurssivalvonnasta, PDF tai html.

Konkurssivalvonnoista on tietoa virallisessa lehdessä ja myös yrityksen luottotietoihin tulee merkintä KVA ja päivämäärä. Jos tiedätte asiakasyrityksenne konkurssista, selvittäkää valvontapäivä!

Tarvitsetko apua konkurssivalvonnassa tai muussa konkurssiin liittyvässä, klikkaa tästä!

©2019 Saatavien perintä - suntuubi.com