Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Julkinen haaste:

Julkisesta haasteesta säädetään Laissa julkisesta haasteesta 15.8.2003/729.

Julkinen haaste on erotettava konkurssi, velkajärjestely- ja yrityssaneerausmenettelystä, mutta periaate on samankaltainen.

Velallinen hakee julkista haastetta velkojille ja ilmoittaa tunnetut velkojat. Velkojat ilmoittavat saatavansa määräpäivänä, jos saatavaa ei ole ilmoitettu tai saatava poikkeaa ilmoitetusta. Muutoin velka katsotaan rauenneeksi.

Julkista haastetta käytetään tavallisimmin kun osakeyhtiö asetetaan selvitystilaan, PRH:n tiedote.

3 §
Hakemus

Julkista haastetta koskevaan hakemukseen on liitettävä luettelo hakijan tiedossa olevista velallisen veloista. Luettelossa on mainittava kunkin velan peruste ja pääoman määrä sekä velkoja ja tämän yhteystiedot. Hakemuksesta on käytävä ilmi myös tiedot niistä henkilöistä, jotka velallisen sijasta tai ohella vastaavat veloista taikka joiden oikeutta asia muutoin koskee.

4 §
Julkinen haaste ja sen julkaiseminen

Tuomioistuimen antamassa julkisessa haasteessa velkojia kutsutaan ilmoittamaan kirjallisesti saatavansa tuomioistuimelle viimeistään haasteessa mainittuna määräpäivänä uhalla, että tuntemattomiksi jääneet velat lakkaavat.

Tuomioistuimen on julkaistava kuulutus julkisesta haasteesta virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää. Jos velallinen on kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja, julkisesta haasteesta on viipymättä ilmoitettava kaupparekisteriin. Lisäksi kuulutuksesta on toimitettava tieto 10 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin merkittäväksi.

Tuomioistuimen on viimeistään kuukautta ennen määräpäivää toimitettava tieto kuulutuksesta sekä 3 §:ssä tarkoitetusta luettelosta siinä mainituille henkilöille.

Ilmoituksen laiminlyönnin vaikutukset
8 §
Tuntemattomaksi jääneen velan lakkaaminen

Tuntemattomaksi jäänyt velka lakkaa julkisessa haasteessa mainitun määräpäivän päätyttyä.

Velkaa pidetään tunnettuna, jos velka on mainittu hakemuksessa tai velkojan tekemässä ilmoituksessa taikka jos velkoja osoittaa, että velallinen, velallisen kuolinpesän osakas tai velallisen lakimääräinen edustaja taikka se, joka on lain nojalla henkilökohtaisesti vastuussa velallisen veloista tai joka on määrätty selvittämään tai hoitamaan velallisen omaisuutta, on tiennyt velasta ennen määräajan umpeutumista. Sama on voimassa, jos velkoja on ennen määräpäivää vaatinut suoritusta velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) 11 §:ssä säädetyllä tavalla.

Osakeyhtiön sulautuminen:

Eräänä ei niinkään varsinaisena perintäkeinona on mainittava osakeyhtiöiden sulautuminen, koska siinä velkoja voi vastustaa sulautumista, ja se johtanee velan maksuun. Varsinaisena sitä ei voi pitää sen vuoksi, että sulautuvat ja vastaanottavat yhtiöt yleensä ovat sellaisessa taloudellisessa tilassa, että saatava silloin harvoin vaarantuu. Tästä tarkemmin mm. PRH-sulautuminen:

  • "Oikeus vastustukseen on ensinnäkin velkojilla, joiden saatava on syntynyt ennen sulautumissuunnitelman rekisteröimistä.
  • Oikeus vastustaa on myös velkojalla, jonka saatava voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään ja jonka saatava on syntynyt viimeistään kuulutuksessa mainittuna määräpäivänä."

©2019 Saatavien perintä - suntuubi.com